www.zeszytnaukowy.wseip.edu.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
2009
Email Drukuj PDF

zn10mZeszyt Naukowy nr 10 – „Prace z zakresu nauk społecznych”

 

Kielce 2009

spis treści

 

Cena 21,00 PLN

 

 

 

Kolejny, dziesiąty numer Zeszytu Naukowego WSEiP zawiera tradycyjnie artykuły pracowników Uczelni oraz osób z nią współpracujących, reprezentujących dyscypliny zaliczane do „nauk społecznych” (ekonomia, finanse, prawo, politologia, europeistyka, zarządzanie). Nowością są teksty poświęcone tematyce medycznej, autorstwa pracowników naukowych powołanego niedawno Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz artykuły w języku angielskim napisane przez autorki pochodzące z Federacji Rosyjskiej, będące efektem rozwijania międzynarodowych kontaktów WSEiP.

 

 

Autor
Tytuł artykułu

Streszczenie
Summary
Część I
Problemy ekonomii i polityki ekonomicznej
Marcin Kłak
Kapitał społeczny współczesnej organizacji gospodarczej
pdf
Irina Kudryashova
The international trade aspects of globalization process
pdf
Elena G. Gushchina, Vera V. Shikhovets
Problems of innovational development of Russia in Global economic crisis
pdf
Oksana Sergeeva
Marketing choice methods of preferable region businesses: perfection and expediency of use
pdf
Ewa Grzegorzewska-Ramocka
Mechanizm kreowania korzyści społecznych w marketingu strategicznym
pdf
Anna Krajewska
Ocena prorodzinnych aspektów polityki podatkowej w Polsce
pdf
Część II
Problemy społeczne i polityki społecznej
Izabela Rycerska
Kierunki europejskiej polityki regionalnej w Traktacie Lizbońskim
pdf
Grażyna Michałowska
Współczesne środki karne i prewencyjne stosowane wobec masowych i strukturalnych naruszeń praw człowieka
pdf
Część III
Wybrane metody ilościowe w naukach społecznych
Artur Hołda
Rachunkowy i sprawozdawczy wymiar kontraktów budowlanych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości
pdf
Halina Młotkowska
Ujawnianie rezerw na zobowiązania w pasywach bilansu innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz ich wycena i ewidencja
pdf
Robert Kowal
Statystyczny model procesu wzrostu aktywów przedsiębiorstwa i optymalizacja struktury kapitałowej
pdf
Część IV
Problematyka administracyjna i prawna
Ireneusz Nowak
Prawo podatkowe i jego ingerencyjny charakter a ochrona praw podatnika – wybrane zagadnienia teoretyczne
pdf
Jacek Krzysztof Nikulin
Uwarunkowania prawne użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa
pdf
Leszek Bielecki
Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Zagadnienia administracyjnoprawne
pdf
Piotr Ruczkowski
Komunalne kasy oszczędności w okresie okupacji
pdf
Elżbieta Tomkiewicz
Wspólna polityka rolna wobec nowych wyzwań (wybrane aspekty)
pdf
Część V
Problematyka nauk o zdrowiu
Magdalena Mazur
Zadośćuczynienie z tytułu krzywdy wyrządzonej pacjentom – wybrane zagadnienia
pdf
Anna Siwoń, Paweł Macek
Znaczenie aktywności fizycznej w prewencji raka piersi
pdf