www.zeszytnaukowy.wseip.edu.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
2008
Email Drukuj PDF

ZN9mZeszyt Naukowy nr 9 - "Prace z zakresu nauk społecznych"

Kielce 2008

 

spis treści

 

 

Cena 21,00 PLN

 

 

 

Tematyka prezentowanych prac w Zeszycie Naukowym serii Prace z zakresu nauk społecznych odzwierciedla różnorodne zainteresowania ich Autorów, co implikuje interdyscyplinarny charakter publikacji. Ważne problemy naukowe są tu przedstawiane w płaszczyźnie  teoretyczno-poznawczej, instrumentalnej i aplikacyjnej.
Celem publikacji jest stworzenie Pracownikom WSEiP możliwości zaprezentowania i upowszechniania własnego dorobku naukowego, będącego efektem ich różnorodnych zainteresowań badawczych, niekoniecznie związanych z tematyką konferencji naukowych, organizowanych każdego roku przez poszczególne wydziały Uczelni. W tej, niczym nie skrępowanej, różnorodności poruszanych problemów, ukazującej swobodny ogląd relacji między zjawiskami współczesnego świata, tak w wymiarze teoretycznym, jak i empirycznym, można upatrywać wyjątkowo użytecznej roli niniejszej formy prezentacji dorobku naukowego.

 

 

Autor
Tytuł artykułu
Streszczenie
Summary
Część I
Problemy ekonomii i polityki ekonomicznej
 
Ewa Grzegorzewska-Ramocka
Społeczna odpowiedzialność we współczesnej teorii przedsiębiorstwa
 pdf
Marek Pawełczyk
Analiza stanu obecnego i perspektyw rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego
 pdf
Jerzy Piwek
Stopień rozwoju kapitalizmu w rolnictwie zachodnioeuropejskim i polskim w XIX wieku (studium porównawcze)
 pdf
Grzegorz Romanowski
System preferencji celnych Unii Europejskiej i jego wpływ na eksport krajów słabo rozwiniętych w latach 2000-2006
 pdf
Paweł Soroka
Dylematy bezpieczeństwa energetycznego Polski a polityka energetyczna Unii Europejskiej
 pdf
Część II
Problemy społeczne i polityki społecznej
 
Katarzyna Lipska
Unia Europejska - gospodarczy gigant i polityczno-militarny karzeł?
 pdf
Grażyna Michałowska
Polityka Wspólnoty Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego. Konsekwencje dla Polski
 pdf
Izabela Rycerska
Budowanie tożsamości lokalnej jako zadanie marktingu terytorialnego na przykładzie działań samorządów w krajach europejskich
 pdf
Mirosław Sułek
Unia Europejska w świetle kryteriów mocarstwowości
 pdf
Część III
Wybrane metody ilościowe w ekonomii
 
Halina Młotkowska
Metody oceny bilansu - elementu podstawowego sprawozdania finansowego innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń
 pdf
Paweł Róg
Zastosowanie teorii Dempstera-Shafera do porównywania form analitycznych
 pdf
Część IV
Problematyka administracyjna i prawna
 
Piotr Czerski
Skutki prawne zabezpieczenia należności publicznoprawnych przez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości
 pdf
Kamila Kocańda
Charakterystyka kodeksu cywilnego holenderskiego
 pdf
Piotr Ruczkowski
Prawne aspekty ofiarności publicznej
 pdf