www.zeszytnaukowy.wseip.edu.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Procedura recenzowania

Procedura recenzowania

Email Drukuj PDF

Procedura recenzowania tekstów publikowanych w Zeszycie Naukowym WSEiP


 1.  Tekst przekazany do opublikowania w Zeszycie Naukowym WSEiP, zwanym dalej Zeszytem,  poddawany jest wstępnej ocenie przez redaktora naczelnego, który podejmuje decyzję o jego przyjęciu lub zwraca autorowi. Tekst musi spełniać warunki edytorskie, merytoryczne i etyczne, określone w Zasadach przygotowania publikacji w Zeszycie Naukowym WSEiP, udostępnionych na stronie internetowej Zeszytu.
 2. Tekst wstępnie przyjęty jest przekazywany dwóm recenzentom. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
 3. Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (zasada double-blind review proces), a w przypadku gdy tego wymogu nie można spełnić recenzenci w Deklaracji Recenzenta, poświadczają niewystępowanie konfliktu interesów. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane; raz w roku w Zeszycie oraz na stronie internetowej Zeszytu ogłasza się listę recenzentów.
 4. Tworząc listę recenzentów współpracujących z redakcją Zeszytu respektuje się zasadę, że w 1/2 są to recenzenci zewnętrzni (nie są członkami rady naukowej lub Redakcji Zeszytu oraz nie są zatrudnieni w jednostce, w której afiliowany jest redaktor naczelny Zeszytu.
 5. Recenzenci dokonują oceny tekstu korzystając z formularza Arkusz recenzenta, który jest udostępniony na stronie internetowej Zeszytu. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu. Recenzenci są zobowiązani, w trakcie procesu recenzowania, do zachowania poufności na temat recenzowanego tekstu oraz nie wykorzystywania zawartej w nim wiedzy przed publikacją.
 6. Uwagi recenzentów przekazuje się autorowi tekstu w celu dokonania zmian i uzupełnień zgodnych  z zaleceniami recenzentów. W przypadku gdy autor nie zgadza się z opinią recenzenta, ma prawo ustosunkować  się do niej, przekazując redaktorowi naczelnemu Zeszytu pisemną odpowiedź na uwagi recenzenta. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny, na podstawie recenzji, odpowiedzi autora na uwagi recenzenta i ostatecznej wersji recenzowanego tekstu.
 7. W przypadku tekstów współautorskich, autorzy precyzyjnie określają wkład, jaki każdy z nich włożył w przygotowanie tekstu; w tym celu dołączają do tekstu Oświadczenie o współautorstwie.
 8. Przed opublikowaniem tekstu w Zeszycie rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zawiera z autorem tekst przeznaczonego do publikacji Umowę o dzieło z jednoczesnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych.
 


Home Procedura recenzowania